Thông tin Công ty:
RÖDER HTS HÖCKER GmbH
Hinter der Schlagmühle 1
D-63699 Kefenrod, Germany
Telephone: +49 (0) 60 49 95 100
Fax: +49 (0) 60 49 95 10 20
Email: verkauf@roeder-hts.de

Giám đốc Điều hành:
Heinz Röder

Ban giám đốc:
Rolf Schulz
Markus Wiegand
Giles Hill
Christophe Littner
Wilhelm Röder

Tòa án Đăng ký:
Commercial Friedberg HRB 6517

Mã số VAT:
DE 320 331 002

Số đăng ký Thuế:
020 242 71320

Responsible person for website content is Mr Giles Hill.